PREAMBULUM

Jelen Adatvédelmi Szabályzat megalkotásával eleget teszünk a szolgáltatásunk nyújtása során felmerülő legalapvetőbb célkitűzésünknek, nevezetesen a Felhasználóinkkal összefüggésbe hozható személyes adatok védelmének. Kiemelten fontosnak tartjuk Felhasználóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a személyes adatokhoz kapcsolódó, Magyarország Alaptörvényében is rögzített alkotmányos alapjogát. Mindezek magas szintű megvalósítása érdekében a tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és jogi intézkedést, amely az adatok védelmét szolgálja.

1. BEVEZETÉS

Az Országos Cégkivonat Szolgáltató Kft (székhely: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23., a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartásba vett adatkezelő, valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatkezelő jelen Szabályzatot az alábbi jogszabályok alapján hozta létre:

Magyarország Alaptörvénye;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó törvény);
az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (EU irányelv);

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen Szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó speciális, az Adatkezelő működése során jelentkező egyedi szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személy ügyfelek magánszféráját és információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák.

Jelen Szabályzat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel együtt értelmezendő és kezelendő.

3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

3.1 A Szabályzat hatálya az Adatkezelő által Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataival összefüggésbe hozható.

3.2 A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető az Adatkezelő székhelyén és weboldalán. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására.

4. FOGALMAK

4.1 Jelen Szabályzat alkalmazásakor az Infó törvény által meghatározott fogalmak irányadók.

4.2. Az Adatkezelő tipikusan a kötelezetteket érintő alábbi személyes adatokat kezeli:

személynév (születési név)
anyja neve
születési hely, idő
telefonszám
lakcím, tartózkodási hely
e-mail cím
a tartozással összefüggésbe hozható adatok (a követelés azonosítói, jogcím, tartozás, lejárat, részletfizetési megállapodás, törlesztések)
4.3 Az Adatkezelő különleges (szenzitív) adat kezelésére nem jogosult. Tevékenysége során az érintettre vonatkozó különleges adat megszerzésére nem törekszik, a tudomására jutott különleges adatot nem rögzíti és nem továbbítja illetéktelen harmadik személy részére.

4.4 Egészségügyi állapotra vonatkozó információ megszerzése szigorúan tilos.

5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

5.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve azon szervek köréről, amelyek törvényes eljárásuk során jogszabályi felhatalmazás alapján ismerhetik meg a kezelt adatokat. A tájékoztatást lehetőség szerint azonnal, ha ez nem lehetséges, 15 napon belül írásban kel megadni az érintett részére.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
6.2 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
6.3 Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
6.4 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

6.5 Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott személyes adatok tekintetében.

6.6 Az Infó törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettség az Adatkezelőt csak akkor terheli, ha engedményezés, faktoring jogcímén a saját jogán végez adatkezelési műveleteket.

6.7 Az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő adatkezelési célonként külön-külön vizsgálja.

7. AZ ADATBIZTONSÁG

7.1 Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infó törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2 Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.3 Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

7.4 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
d) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

7.5 Az Adatkezelő az Infó törvényben meghatározott feltételek bekövetkezését követően az adatokat törli, akként, hogy azokat oly módon teszi felismerhetetlenné, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

7.6 Az érintett számára a telefonbeszélgetés megkezdésekor nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy a beszélgetést hangfelvételen rögzítik. Az előzetes tájékoztatás során a gépi hang, illetve az ügyintéző minden hívás kezdetekor el kell, hogy mondja a hívó félnek, vagy a hívott félnek azt is, hogy kit keres és melyik cég hívta. A szóbeli tájékoztatáson túl a weboldalon, illetve az adott menüpontban elkerülhetetlen az adatkezelés minden részletére kiterjedő adatkezelési tájékoztató közzététele. A rögzített beszélgetéseket az Adatkezelő a 7.7 pont szerinti időtartamban kezeli, majd törli.

7.7 Az Adatkezelő biztosítja a lehetőséget az érintett igényének megfelelően: a hanganyag leírt változatának Adatkezelő által történő megküldésére, a hanganyagnak az Adatkezelő székhelyén érintett által történő személyes meghallgatására vagy az érintett által biztosított adathordozóra történő díjtalan kiírására.

7.8 Az adatkezelés időtartamát azon bizonylatok esetében, amelyekre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (az ügy lezárásától számított 8 év)

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

8.1 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
8.2 Az érintett kérelmére az Adatkezelő –a belső adatvédelmi felelős útján- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8.3 Az Adatkezelő köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában.

8.4 A 8.5 pontban foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

8.5 Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infó törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. § rendelkezésében meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.6 A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infó törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulás lehetőségéről.

8.7 A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Infó törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri, kivéve az Infó törvény 6. § (5) bekezdésében foglalt esetet;
c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

9. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

9.1 Az érintettel az első kapcsolatfelvétel alkalmával az Adatkezelő írásban közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

9.2 Az érintettet az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az Infó törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli,
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is.
10. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

10.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
10.2 Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

10.3 Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, egyéb esetben a kérelmet írásbeli indokolással elutasítja.

10.4 Ha az érintett az Adatkezelőnek a 10.3 alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 10.2 pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 11. pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

10.6 Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

11. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Országos Cégkivonat Szolgáltató Kft
székhely: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23.
Telefon: +36-88/569-870
Mobil: +36-70/365-35-30
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Veszprém, 2016. március 25.

A cookie-k segítenek a cégkivonat.hu oldal szolgáltatásaink biztosításában.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.